سررسید آزاده

این فیلم برای نمایش محصولات آزاده و آشنایی بیشتر مردم با این محصولات است