مسجد سلیمانیه

مسجد سلیمانیه در استانبول از مسجدهای جامع این شهر است که در سال های ۱۵۵۰ تا ۱۵۵۷ ساخته شد. این مسجد را معمار بزرگ عثمانی خواجه معمار سنان آغا به دستور پادشاه عثمانی سلطان سلیمان اول طرح کرد.